Γενικοί Όροι Ταξιδίου

Κρατήσεις και εκδόσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέσω των Κεντρικών Πρακτορείων της Εταιρείας, ενώ εκδόσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν και μέσω των συνεργαζόμενων Ταξιδιωτικών Γραφείων και του διαδικτυακού τόπου της ALKO Travel Agency

1. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

α) Το εισιτήριο είναι προσωπικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει αποκλειστικά για την διαδρομή και την ημερομηνία για την οποία έχει εκδοθεί.

β) Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ και για λόγους ασφαλείας είναι υποχρεωτική η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:

* Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη

* Το φύλο: Άνδρας/Γυναίκα

* Την ηλικία: Ενήλικος/Παιδί/Βρέφος

γ) Κατά την έκδοση, καλό θα ήταν ο επιβάτης να δηλώνει αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητού) ώστε να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Σε περίπτωση ΜΗ επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται στο σύστημα έκδοσης.

δ) Η έκδοση επί του πλοίο δεν είναι δυνατή από το Νόμο.

ε) Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον Ταξιδιωτικό τους Πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

στ) Παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών: είναι υποχρεωτική η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ:

α) Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου.

β) Όλοι οι επιβάτες οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την επιβίβαση σε επιβάτη χωρίς τα απαραίτητα αυτά ταξιδιωτικά έγγραφα.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προθεσμιών.

Η προθεσμία αυτή είναι:

HIGH SEASON: 15 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου

– 3 ημέρες από την κράτηση

– 3 ημέρες προ του απόπλου

LOW SEASON: 16 Σεπτεμβρίου – 14 Ιουνίου

– 10 ημέρες από την κράτηση

– 1 ημέρα προ του απόπλου

4. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ισχύουν για 1 χρόνο από την ημερομηνία του αρχικού ταξιδιού ή από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου στην περίπτωση που δεν αναγράφεται ημερομηνία ταξιδιού και δεν γίνονται αποδεκτά για επιβίβαση. Είναι απαραίτητο πριν την επιβίβαση το αρχικό εισιτήριο να αντικατασταθεί με νέο εισιτήριο. Εάν μέχρι την ημερομηνία ταξιδιού έχουν αυξηθεί οι ναύλοι, οι κάτοχοι εισιτηρίων ανοιχτής ημερομηνίας πρέπει να καταβάλλουν τη διαφορά.
Εισιτήρια μπορούν να γίνουν OPEN (ανοικτής ημερομηνίας) μέχρι και μία (1) ώρα προ του απόπλου.

5. ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Prepaid Ticket)

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας υποστηρίζει την λειτουργία του προπληρωμένου εισιτηρίου (ΡΤΑ). Τα προπληρωμένα εισιτήρια θα πρέπει  να έχουν εκτυπωθεί πριν την επιβίβαση στο πλοίο. Η εκτύπωση γίνεται από τα Γραφεία της Εταιρείας, τους Κεντρικούς Λιμενικούς Πράκτορες και τα εκδοτήρια της Εταιρείας στα κατά τόπους λιμάνια αναχώρησης.

6. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΟΥ

Από την ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου:

Έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 100% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

Έως και 4 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 75% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του.

Έως και 1 μέρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου : Τα εισιτήρια ακυρώνονται με επιστροφή του 50% του ναύλου εφόσον επιστραφεί αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (OPEN) έως και μία (1) ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

Μετά την αναχώρηση : Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

Τα εισιτήρια ακυρώνονται από τους Κεντρικούς Πράκτορες και τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραδώσουν τα εισιτήρια στα προαναφερόμενα πρακτορεία ή γραφεία.

Όλες οι τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνον με βάση τους κανόνες της ακυρωτικής πολιτικής και χωρίς καμία απολύτως άλλη επιβάρυνση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας καθώς και στα κεντρικά λιμενικά πρακτορεία.

7. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Στη περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης, θα πρέπει να  αγοράσει νέο εισιτήριο. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία όσον αφορά την απώλεια αναφέροντας όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (ημερομηνία ταξιδιού, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου), τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού.

Εφόσον τα απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρίας να έχει ταξιδέψει σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία του ταξιδιού, η εταιρία θα το αντικαταστήσει με δωρεάν εισιτήριο της ίδιας διαδρομής και κατηγορίας με το απολεσθέν. Η δήλωση της απώλειας θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται με fax στα γραφεία της εταιρίας.

8. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

α) Η εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση των δρομολογίων που αναφέρονται στα φυλλάδια και τον διαδικτυακό της τόπο. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους εφόσον παραστεί ανάγκη και κατόπιν εγκρίσεως των Λιμενικών Αρχών.

β) Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ακύρωση, καθυστέρηση δρομολογίου που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εντολές του αρμόδιου Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.

γ) Σε περίπτωση που το προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της εταιρίας ή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών) επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.

9. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Τα εισιτήρια της αναχώρησης που ματαιώθηκε δεν ισχύουν για επιβίβαση και πρέπει να αλλαχθούν για την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση, στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, κάνοντας αντικατάσταση εισιτηρίου. Στις περιπτώσεις που καθυστερεί ή ματαιώνεται το δρομολόγιο, οι επιβάτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα λιμενικά γραφεία της εταιρίας για να ενημερώνονται σχετικά με τη νέα ώρα αναχώρησης του πλοίου.

Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Οι Αξιωματικοί του πλοίου διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήρια τους και τα δικαιολογητικά εκπτώσεων εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο.

11. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

α) Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή τους, ανεξαρτήτως βάρους.

β) οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος.

γ) Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τέτοιων αντικειμένων που φυλάσσονταν σε αποσκευή και δεν είχαν παραδοθεί στους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη.

δ) Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσκευών του, η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές ή απώλειά τους.

ε) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κάποιος επιβάτης έχασε ή βρήκε κάποιο αντικείμενο, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα και πριν την αποβίβαση τους Αξιωματικούς του πλοίου. Μετά την αποβίβαση παρακαλείται να ενημερώσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο τηλ. 210 4292092 ή να στείλει e-mail στο: [email protected]

12. ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

α) Για λόγους υγιεινής απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους του πλοίου.

β) Τα σκυλιά εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο.

γ) Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του, κλωβό μεταφοράς για κατοικίδιο έως 10kg ή φίμωτρο για κατοικίδιο άνω των 10kg, και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του.

δ) Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

13. ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

α) Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν όπλα, φυσίγγια, εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

β) Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο, στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις Λιμενικές Αρχές.

γ) Οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του. Μετά την επιβίβαση, δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπευθύνων Αξιωματικών του πλοίου.

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Ν.3730/2008 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των ανοικτών καταστρωμάτων

15. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Alko Ferries © 2020 All Rights Reserved. Δημιουργία ΙστοσελίδαςTechNoLogic